Rødding Sø

Rødding Sø blev genskabt i 2004 efter at have været udtørret i 100 år.
Søen og dens omgivelser er nu et naturområde, hvor der også er mange muligheder for oplevelser og aktiviteter for dig.

I søens østlige ende nærmest byen er der en søpark med en lille badestrand, borde og bænke samt bålsted, hvor du kan hygge dig med familien året rundt.
Du kan også følge en afmærket sti rundt om søen. Stien er cirka 2,6 km lang. Her kan du studere naturen i området, fx se på blomster eller se på fugle.

Langs søparken er stien mod øst og nord bred, fast og handicapvenlig. Her er der også muligheder for dig, hvis du er handicappet. Her er der fx opstillet handicapvenlige borde/bænke og bålplads.

Færdselsregler og regulativ

Rødding Sø er en ny, bynær sø med masser af natur. Myndighederne, lodsejerne og byens borgere har i fællesskab bestemt, at der i vidt omfang skal tages hensyn til naturen ved søen. Men også at søen skal kunne bruges, bare det foregår med omtanke.

Derfor bedes du respektere følgende ordensregler:

  • Du må tage ophold i søparken i søens østlige ende tættest på byen. Her kan du udfolde dig, så længe du ikke generer andre, fx. bade i søen og tænde bål på bålpladsen. Spil ikke høj musik, ryd op efter dig og brug de opstillede skraldespande!
  • Du må sejle på hele søen i båd uden motor og sejl hele året. Hold afstand til fuglene, især i søens nordvestlige del. Hos kommunen kan du få oplysninger om mulighederne for at sætte en båd i søen samt om at sejle uden for perioden.

  • Du må gå og løbe ad de afmærkede naturstier ved søen. Bliv venligst på stierne af hensyn til fuglene og det øvrige vilde dyreliv. Hunde skal absolut være i snor!
  • Du må fiske med fiskestang i søen, hvis du er under 18 år. Af hensyn til badegæster må du dog ikke fiske i badeområdet i søens sydøstlige ende. Hvis du er over 18 år, skal du købe fiskekort for at fiske i søen. Du må ikke sætte ruser, garn og lignende.
  • Du må ikke cykle og ride på de afmærkede stier, da det slider for hårdt på stierne og forstyrrer de øvrige brugere.

Regulativet for søen er udarbejdet af lodsejere og Viborg Kommune. Seneste udgave er fra 2014 og kan findes her: Regulativ for Rødding Sø

 

Overblik

1.

Rødding Søpark. Her har du masser af muligheder. Du kan lege, bade, spise din medbragte mad, tænde bål, gå eller løbe en tur rundt om søen og meget mere.
Hvis du er handicappet, kan du følge den faste sti i søens østlige og nordlige ende. Der er toilet i den lille grønne bygning.

2.

Sumpet område med orkidéer. Her går stien gennem et meget fugtigt område. I området vokser der blandt andet Maj- Gøgeurt, der er en fredet orkidé-art med lilla blomster. Planten blomster, som navnet siger, i maj måned. Desuden vokser der store mængder af Eng-Kabbelejer med gule blomster.

I området går der i visse perioder kreaturer eller får. Dyrene er med til at sørge for, at engene ikke gror til med høje urter og buske. Det giver plads og lys til de lave blomstrende urter, som dyrene ikke spiser.

3.

Shelters og ugleobservationsplads. Ved denne lille parkeringsplads er der en god udsigt over hele søen. Du kan med en god kikkert studere fuglene på nordsiden af søen uden at forstyrre dem. 

Der er 2 gode shelters med fantastisk udsigt. Se mere her: https://udinaturen.dk/shelter/6734

4.

Udløbet til Nørremølle Å. I 2005 blev der udsat gedder i søen. Gedderne er rovfisk, som skal være med til at holde bestanden af fredfisk eller »skidtfisk« – skaller og brasen – i ave, indtil søen ad åre finder sin naturlige balance. Indtil da lever gedderne af hinanden, da de også er kannibaler. Hundestejle, skalle, brasen, aborre og ål er nu også at finde i søen

Fiskene kommer ind i søen via Nørremølle Å, der står i forbindelse med de fiskerige søer Loldrup Sø og Viborg Søerne, som igen er en del af Gudenå-systemet.
Fiskene skal passere et kunstigt stenstryg for at komme op i søen. Stryget er udformet, så der er fri passage for fisk og andre smådyr. Måske kommer der med tiden en naturlig bestand af ørreder.

5.

»Bystævnet«. Du kan forlænge turen rundt om søen ved at følge Nørremølle Å til landsbyen Batum. Det lille anlæg »Bystævnet« er anlagt i 1965.
Det er til minde om fællesskabets tid før 1793, hvor den lille landsby blev udskiftet – det vil sige, at gårdene blev flyttet ud. Indtil da lå der 11 gårde og et hus tæt samlet i landsbyen. I huset boede byhyrden, som var den vigtigste person i fællesskabet næst efter oldermanden. Nu markeres de 11 gårde og huset af 12 tætliggende sten.

Gårdene hørte i starten under herregården Viskum Hovedgård, hvor bønderne skulle stille til hoveri. Det fortælles, at herremanden på Viskum en gang tabte to af gårdene til herremanden på Sødal i et spil kort.

6.

Udsigt og naturovervågning. Her går stien væk fra søen og op over det høje land. Det skyldes blandt andet, at fuglene på søen skal have fred, især i yngletiden. Til gengæld er der en god udsigt over søen, de uforstyrrede fugle og byen. Så tag en kikkert med.

På marken ned mod søen ses nogle store brøndringe. Her i holdes der øje med vandet, som siver ned gennem engene. Det er en del af naturovervågningen, hvor man følger effekten på miljøet af naturgenopretningen i området.

7.

Rødding er en gammel landsby, der nævnes første gang i 1424, men byen er betydeligt ældre.
Der er flere byer, der hedder Rødding. Navnet kommer af olddansk ruth – rydning. Det betyder en bosætning i et ryddet skovområde. Bygden kan derfor være anlagt allerede i ældre jernalder – i årene omkring år 0. Arkæologer har i Rødding By fundet spor af bopladser fra den tid.

Rødding ligger på en sidegren af det gamle Hærvejssystem. Det er den gren, der går fra Viborg til vikingeborgen Fyrkat ved Hobro. I Sødal Skov nord for byen findes der ringvolde, der kan være studefolde fra den tid. Rødding blev udskiftet – gårdene flyttet ud – i 1796, men enkelte af de større gårde ligger stadig i udkanten af byen.

8.

Rødding Kirke. Rødding Kirke er en typisk dansk lands- bykirke med romansk skib, kor og sengotisk tårn.
Kirkens indre er meget flot. Det skyldes især dens ejere i 1600-tallet, den rige slægt Parsberg. Slægten boede på ho- vedgården Sødal, som ligger lidt nord for Rødding. Det var tidligere en ret stor gård, som blandt andet ejede tre kirker. Sødal ejede Rødding Kirke helt til 1929, hvor gården blev udstykket til statshusmandsbrug.

9. Rødding Kultur- og fritidscenter. En lille km øst for Rødding Sø ligger Rødding Kultur- og Fritidscenter nær ved Rødding Skole.
Centret er det lokale samlingssted, hvor der er plads til masser af kreative aktiviteter. Her ligger kulturhuset med café, møde- og foreningslokaler. Et stort overdækket åbent friareal »Skibet«, der hverken er ude eller inde, ligger tæt ved kulturhuset. »Skibet« er bygget af naturmaterialer, og der er anvendt træ fra gulv til tag. Store stammer af eg og douglas bærer en tagflade på 400 m2, der er udført i lærk.

En ældre (og på visse områder forældet) folder blev udarbejdet efter genetableringen. Den har været inspirationen til denne side om Rødding Sø.

Klik her for at hente folderen