Den 27. februar vedtog Viborg Byråd at gå videre med at etablere et biogasanlæg på Sønderupvej mellem Rødding og Vammen.

Der er nu høringsperiode med frist d. 27. april samt borgermøde mandag d. 18. marts kl. 19.00 i Auditoriet på Aarhus Universitet (Foulum).

Se link til lokalplansforslaget, miljørapporten og bilag. Det er også via dette link der er mulighed for at afgive høringssvar.

Link til lokalplansforslag

For Røddings vedkommende er det særligt den øgede tunge trafik som er interessant at forholde sig til. Under fordebatten afgav Rødding  Lokalråd et høringssvar som kan læses her.

 

Herunder ses miljørapportens konklusioner omhandlende trafikken i Rødding


Rødding og omegn

Der er sidst foretaget trafiktællinger i Rødding by i 2016 og 2018.
I tabel 9.9 er resultaterne af tællinger opsummeret.

Enghavevej

Enghavevej forventes kun benyttet af en enkelt leverandør beliggende
nord for Rødding. Transporter der passerer dette trafiktællingspunkt
vil derfor kun stamme fra transporten til og fra en
enkelt lokal leverandør svarende til cirka 4 transporter per dag.
Det vurderes, at svingning i krydset Enghavevej/Korsbakken
med store køretøjer (sættetankvogn) er muligt i begge retninger.

Kirkegade ved nr. 11-13

Trafiktællingerne ved Kirkegade nr. 11-13 er foretaget vest for Tkrydset
Enghavevej/Kirkegade. Det betyder, transporter der passerer
dette trafiktællingspunkt alle kommer igennem Rødding
By. Transporterne kommer fra tre lokale leverandører omkring
Rødding, samt fem mere fjernt beliggende leverandører. Det er
primært tale om økologiske brug og kartoffelfabrikken. Det er i
opgørelsen estimeret at cirka 50 % af transporterne fra kartoffelfabrikken
anvender denne rute, imens de resterende 50 % af
transporterne forventes tilkørt via Tjele Møllevej øst. Da kartoffelfabrikken
ligger i nogen afstand fra biogasanlægget er der flere
mulige ruter til biogasanlægget. Derfor forventes disse transporter,
at fordele sig på flere mulige ruter, der er cirka lige lange

Korsbakken nr. 11

Trafiktællingerne ved Korsbakken nr. 11 også foretaget vest for Tkrydset
Enghavevej/Kirkegade. Det betyder, at transporter til og
fra biogasanlægget, der passerer dette trafiktællingspunkt er de
samme som for trafiktællingspunktet Kirkegade nr 11- 13.
Trafiktællingen ved Korsbakken nr. 11 ligger øst for T-krydset Enghavevej/
Kirkegade. Trafiktallene er reduceret i forhold til trafikmængden
i ved Kirkegade, hvilket skyldes at trafikken bl.a. fordeler
sig ad Sødalvej mod nord og boligområdet ved Korsbakken.
Forskellen kan desuden skyldes, at der ligger en maskinstation
på adressen Kirkegade 8, hvis udkørsel til Kirkevej ligger
midt imellem de to trafiktællingspunkter.

Kirkegade 18

Trafiktællingerne ved Kirkegade 18 er foretaget overfor T-krydset
Ingstrupvej/Kirkegade. Dette betyder, at transporter der passerer
dette trafiktællingspunkt alle komme igennem Rødding by
fra 2 lokale leverandører, samt de samme fem mere fjernt beliggende
leverandører, som nævnt ovenfor under Kirkegade 11-13.

Ingstrupvej

Der ligger også en leverandør på Ingstrupvej. Men denne leverandør
forventes ikke at køre igennem Rødding, fordi ruten syd
om ad Tjele Møllevej øst er kortere. Transporter fra denne leverandør
forventes derfor hverken af køre forbi trafiktællingspunkt
midt på Ingstrupvejvej eller trafiktællingspunktet ved Kirkegade
overfor T-krydset Ingstrupvej/Kirkegade.