Den 28-3- 2024

 

GENERALFORSAMLING i Byens Butik ApS tirsdag 23/4-2024 kl. 19.00 i Røddinghus

Alle anpartshavere i Byens Butik ApS indbydes herved til ordinær generalforsamling.

Vi starter aftenen med et par stykker smørrebrød fra bestyrelsen og en øl/vand fra Købmanden. Herefter følger generalforsamling.

Formandens beretning!

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent

Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af årsrapporten

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i h.t. den godkendte årsrapport

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen  På valg er Carsten Jensen og Per Thorsgaard De er villige til genvalg.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Henning Sørensen.

Valg af revisor (statsautoriseret eller registreret revisor jfr.vedtægternes §. Bestyrelsen indstiller nuværende revisor: Revisorerne i Skals til genvalg.

Indkomne forslag (skal jfr. vedtægternes § 5 fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen – gerne pr. mail til byensbutikrodding@gmail.com

Evt. 

  Købmandens beretning!

  Stemmeret jfr. Vedtægternes § 5:

  På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500 én stemmeret.
  Ingen anpartshaver kan dog for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 100 stemmer.
  Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

   

  Af hensyn til bestilling af mad, skal tilmelding sendes til byensbutikrodding@gmail.com eller sms til 20281342 senest den 19-4-2024.

   

  Vel mødt & med venlig hilsen

  Bestyrelsen