Lokalrådet er blevet opfordret til at søge indflydelse på en byggesag, hvor der er planer om at opføre maskinhus i forbindelse eksisterende bygninger i udkanten af Rødding.

Til grund for henvendelsen ligger en bekymring for øget trafik af tunge maskiner igennem Rødding. Lokalrådet er senest blevet nævnt i et Facebookopslag om musik i byen fra soundboxes, og bestyrelsen vil med dette opslag gerne tydeliggøre, hvad Rødding Lokalråd engagerer sig i. 

Lokalrådets formål er at fremme udvikling og fællesskab i Rødding og omegn til glæde for alle områdets beboere, institutioner og virksomheder. 

Lokalrådet kan blandt andet:

  • Bidrage til markedsføring og branding af Rødding som et attraktivt lokalområde.
  • Koordinere medlemsgruppernes eller enkelte borgeres forslag til gennemførelse af aktiviteter af interesse for lokalområdet. 
  • Nedsætte arbejdsgrupper, der kan arbejde med konkrete projekter til gavn for Rødding og omegn

Rødding Lokalråd har ingen formelle kompetencer til at gå ind i enkelte byggesager på privat grund og eeventuel modstand mod disse. Vi er heller ikke en myndighed i forhold til at udstikke regler for byens borgerne inden for eksempelvis brug af soundboxes.

Lokalrådet arbejder for at samle byen og omegnen, og går derfor ikke ind i lokalsager, som den almindelige lovgivning er beregnet til at håndtere. Rødding Lokalråd vil eksempelvis heller ikke tage stilling i uenigheder om hække i skel, tilbygninger til parcelhuse o.l.

Trafiksikkerheden er dog et stort opmærksomhedspunkt for os, og vi er derfor løbende i dialog med kommunen omkring forbedring af de trafikale forhold gennem byen og en sikring af børnenes skolevej. 

Søren Møller som er bygherre i nævnte sag, oplyser til Rødding Lokalråd, at de nye bygninger er til maskinopbevaring og maskinvaskehalog at der derfor ikke vil ske en nævneværdig ændring af trafikken som følge af opførelsen af hallerne.

Lokalrådet er spurgtom vi kunne arbejde for en klub, aktiviteter eller lignende, hvor de unge kunne mødes.  Det kunne være et godt tiltag, hvis det er det de unge selv ønsker, og jævnfør rådets formål, kan vi understøtte en frivillig gruppe af byens forældre i dette arbejde. Lokalrådet kan eksempelvis være behjælpelig med at få gruppen op at stå, kontakt til de kommunale forvaltninger eller lignende. Lokalrådet vil se frem til en henvendelse herom.