Vedtægter

faar2

Lauget har til formål

  • At bevare og opformere Dansk Landracefår – Ertebøllefår.
  • At skabe et aktivt fællesskab ved Rødding sø.
  • At pleje og vedligeholde den kommunale fårefold.

§1:
Lauget består af max. 12 partshavere, som hver indbetaler 1.000,- kr.
Anpartshaverne hæfter solidarisk til drift af lavet.
Pengene bruges til indkøb og vedligehold af fåreflokken. Det forventes ikke at anpartshaverne kan trække overskud ud af lavkassen.
Pengene indsættes på en konto i Andelskassen, hvortil oldermand og kasser har fuldmagt.
Kasserer og hyrde kan disponere vedr. løbende og nødvendige udgifter. Større investeringer aftales ved gilderne. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§2:
Der vælges for et år ad gangen en oldermand og en kasserer.
Der holdes gilde to gange om året – forår og efterår.
Gildet er højeste beslutningsmyndighed.
Vedtægtsændringer og større afgørelser skal træffes ved et gilde.
Ved afstemninger gælder almindelig flertal. Der afgives en stemme pr. andel. Ved stemmelighed tæller oldermandens stemme dobbelt.

§3:
Andelen kan ikke videregives eller handles.
Man udtræder af lauget ved at tilbagelevere sit andelshaverbevis til lauget; oldermanden.
Den ledige andel kan derefter købes af en anden. Der kan max. købes en andel pr. husstand.

§4:
Fåreholdet drives på hobbybasis, men skal alligevel foregå på en måde, så vi kan indgå i et professionelt avlsarbejde med det formål at bevare Ertebøllefåret som race. Vedtægter revideres årligt på efterårsgildet.

Vedtaget 31. oktober 2006